หมวดหมู่

การจัดส่งสินค้า

ประเทศปลายทาง

เราจัดส่งสินค้าไปแทบทุกประเทศ มีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับบางสินค้า ซึ่งไม่สามารถจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้ หากเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าของท่านได้เราจะติดต่อท่าน

กรุณาเขียนที่อยู่ในภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้บริษัทขนส่งสามารถอ่านและจัดการแพคเกจได้ง่ายขึ้น


ค่าขนส่ง

ค่าขนส่งที่แสดงในระหว่างเช็คเอาต์เป็นอัตราที่แท้จริงสำหรับประเทศส่วนใหญ่ ในบางกรณี อัตราค่าขนส่งอาจสูงกว่าที่เราระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ในกรณีเช่นนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและรอการยืนยันจากท่านก่อนที่จะดำเนินการกับการสั่งซื้อหรือธุรกรรมของท่าน


วันที่จัดส่งสินค้า

จะสามารถจัดส่งได้ภายในสาม (3) วันทำการหลังจากการชำระเงินได้ผ่าน


อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวันที่จัดส่งหรือวันที่ส่งมอบ เวลาหรือช่วงเวลาที่ระบุไว้ที่นี่หรืออื่น ๆ ที่สื่อสารกับท่านในรูปแบบใด ๆ หรือเป็นเพียงการประมาณการและไม่ได้รับการประกันและอาจมีการล่าช้าสำหรับเหตุผลบางอย่างซึ่งอาจหรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ตัวอย่างเช่นในบางกรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรของท่านอาจถือผลิตภัณฑ์ของท่านซึ่งอาจทำให้วันที่ส่งมอบล่าช้า เว้นแต่จะระบุไว้ในวรรคต่อไป เราจะไม่รับผิดชอบต่อการส่งสินค้าล่าช้าหรือไม่ได้จัดส่ง (ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุหรือเหตุผลใดก็ตามและไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราหรือไม่ก็ตาม)


หากสินค้าใดไม่ได้รับการอนุมัติเพื่อส่งถึงท่านภายใน 14 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับการยอมรับการสั่งซื้อหรือทำธุรกรรมของท่านและได้รับการชำระเงินหรือจากวันที่จัดส่งโดยประมาณหรือที่ระบุไว้ แล้วแต่อย่างใดจะเป็นภายหลัง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อหรือธุรกรรมของท่านซึ่งในกรณีดังกล่าวความรับผิดของเรา แต่เพียงผู้เดียวและเฉพาะและการแก้ปัญหาเฉพาะ แต่เพียงผู้เดียวของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดส่งล่าช้าหรือการไม่ได้จัดส่งและการปฏิเสธ การยกเลิก หรือสิ้นสุดจะเป็นเพียงการคืนเงินเท่านั้น (ไม่มีดอกเบี้ย) ของการชำระเงินใด ๆ ที่ท่านอาจสั่งซื้อหรือทำธุรกรรมไว้แล้ว


ประกันภัย

ระหว่างท่านกับเรา ความเสี่ยงทั้งหมดของการสูญเสียและความเสียหายต่อสินค้าที่ท่านซื้อระหว่างการขนส่งจะเป็นไปตามความรับผิดชอบของท่านเท่านั้น โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ / หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ความรับผิดของผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า ตัวแทนจัดส่งสินค้าและ / หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าที่ได้รับการจัดการโดยพวกเขาอาจถูกแก้ไข ซ่อมแซม หรือจำกัด ดังนั้นสำหรับการจัดส่งทั้งหมดเราขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการสูญเสียและความเสียหายในระหว่างกระบวนการขนส่ง โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอัตราค่าประกันที่มีอยู่สำหรับการสั่งซื้อหรือธุรกรรมของท่าน


สินค้าทุกรายการถูกบรรจุและส่งออกอย่างพิถีพิถัน การส่งมอบโดยทั่วไปจะรวมถึงบรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานแบบทางเดียวตามธรรมเนียม (หากเป็นข้อยกเว้น เราถือว่าค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อแล้วค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกคำนวณโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายสุทธิที่ตรวจสอบได้) อย่างไรก็ตาม หากสินค้าเสียหายหรือสูญหายในระหว่างที่เราขนส่งไป เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆดังกล่าว.


ในกรณีที่ท่านซื้อประกัน การประกันดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับและภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดทำโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยที่การประกันภัยดังกล่าวได้รับผลกระทบ โดยจะต้องไม่เกินจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ของรายการ


ในกรณีที่ท่านซื้อประกันและท่านจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอเรียกร้องค่าเสียหายหรือความเสียหายต่อสินค้าของท่านภายใต้การรับประกันภัยดังกล่าวผ่านทางเรา โปรดติดต่อเราเพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากนั้นเราจะคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า แต่เฉพาะเมื่อและหลังจากได้รับการยืนยันจากบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการยอมรับการเรียกร้องและการชำระเงินค่าชดเชยแล้ว

ติดต่อ SUNSKY
ผู้จัดการฝ่ายขาย: Ms. Bertha
+86-18370772497
+86-18370772497
+86-18370772497
เพิ่มเติม