Mua theo Danh mục

Trang chủ » Dịch vụ & Sự ủng hộ » Dịch vụ Open API

ApiOpenStep.jpg

Quy ước giao diện công khai

  1. Địa chỉ giao diện API:
    http://www.sunsky-api.com
    Ví dụ về API URL: http://www.sunsky-api.com/openapi/category!getChildren.do
  2. Thông số chung:
    Chìa khóa: Mã định danh duy nhất cho chương trình của bạn để truy cập giao diện dịch vụ dữ liệu SUNSKY API.
    Chữ ký: Chữ ký cho các tham số, nó dựa trên các tham số của bạn và được mã hóa.
  Chú ý: Các tham số phải được sắp xếp theo tên trước khi tạo chữ ký.
  3. Trở về dạng thức dữ liệu
    Dữ liệu trở về bằng dạng thức JSON.
    (a) Ví dụ trở về thành công:
      { result: "success", data: [{"id":1032,"code":"003","gmtCreated":"01/31/2013 00:00","name":"N Style Phone","parentId":408,"status":1}] }
    (b) Ví dụ trở lại thất bại:
      { result: "error", messages: [ "The record you visiting does NOT exist." ] }
  4. Điều khiển tần số cuộc gọi
    Để giảm sức ép cho máy chủ, sẽ kiểm soát các yêu cầu đồng thời của người dùng, SUNSKY API giới hạn tần suất cuộc gọi đến giao diện được gọi bởi người dùng.
    Xin vui lòng vào trang sau để xem chi tiết kiểm soát tần số: http://www.sunsky-api.com/admin/apiAccessControl!list.do
  Chú ý: Tất cả các tham số và kết quả trở về đều phải phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Interface 1:Nhận danh mục và danh mục được chỉ định

  (a) URL: /openapi/category!getChildren.do
  (b) Tham số: 
     Nếu bạn chưa vượt qua bất kỳ tham số nào,sẽ trở về tất cả thông tin danh mục;.
Bạn có thể chỉ định các tham số sau để lọc các danh mục bạn muốn nhận: * lang: Ngôn ngữ của loại mô tả, tùy chọn, xem Phụ lục D;
* parentId: ID chủ của danh mục,Có thể nhận tất cả các danh mục phụ theo ID danh mục hiện tại,không bắt buộc; * gmtModifiedStart: nhận từ'gmtModifiedStart'để danh mục đã thay đổi,dạng thức làMM/dd/yyyy HH:mm:ss(Ví dụ10/31/2013 01:23:20),không bắt buộc;
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt:
      * Nếu bạn chưa vượt qua tham số parentId, thì một mảng của tất cả các danh mục được trở về
      * Nếu bạn chỉ định '0' cho parentId, thì một mảng các danh mục hàng đầu được trở về;
      * Nếu bạn chỉ định số khác cho parentId, thì một mảng các danh mục phụ trực tiếp được trở về;
      * Nếu bạn chỉ định ngày cho gmtModifiedStart, thì một mảng các danh mục đã thay đổi kể từ khi 'gmtModifiedStart' được trở vềPhạm vi:
      * id: ID duy nhất của danh mục;
      * code: Mã của danh mục. Các danh mục phụ của danh mục này được sắp xếp theo mã;
      * name: Tên đầy đủ của danh mục;
      * shortName: Tên viết tắt của danh mụccó thể trống* hsCode: Mã HS cho các sản phẩm trong danh mục, có thể trống. Nếu mã HS trống,xin vui lòng kiểm tra mã HS của danh mục chủ;
      * status: Trạng thái của danh mục. Xem Phụ lục A
* parentId: ID của danh mục chủ; * gmtModified: Thời gian thay đổitheo dạng thức MM/dd/yyyy HH:mm:ss (Ví dụ 10/31/2013 01:23:20);
   Lời gợi ý:cách nhận danh mục đã thay đổi?
      (1) Trước khi gọi getChildren API,từdb / filetải thời gian đã lưu trước đóT0;
(2)
Gọi getChildren API vớigmtModifiedStart = T0,nó sẽ trả về các danh mục đã thay đổi kể từT0; (3) Cập nhật cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn với dữ liệu danh mục được trả về bởigetChildren API; (4) Cập nhật T0 thành max gmtModified trong số các catetories được trả về bởi getChildren API,sau đó lưu T0 vàodb / file; (5) Tăng số trang và lặp lại bước thứ2~4,cho đến khi getChildren API không trở về dữ liệu;

Interface 2: Nhận danh sách sản phẩm

  (a) URL: /openapi/product!search.do 
  (b) Tham số: 
      * lang: Mô tả ngôn ngữ của sản phẩm, tùy chọn, xem Phụ lục D;
      * categoryId: ID của danh mục mà bạn muốn tìm kiếm các sản phẩm trong(bao gồm các tiểu thể loại của nó),không bắt buộc;
      * pageSize: Kích thước mảng của các sản phẩm được trở về,đặt mặc định thành40,tối đa là100;
      * page: Số trang,đặt mặc định thành1;
* gmtModifiedStart: Để tìm nạp các sản phẩm đã từng thay đổi kể từ'gmtModifiedStarted',theo dạng thứcMM/dd/yyyy HH:mm:ss(Ví dụ10/31/2013 01:22:31),không bắt buộc;
* status: Trạng thái của sản phẩm bạn muốn tìm nạp,xem Phụ lụcB,không bắt buộc; * brandName: Tên thương hiệu của sản phẩm bạn muốn tìm nạp, Ví dụ iPartsBuy, Xiaomi, Huawei, Meizu, không bắt buộc; (c) Kết quả trở về: Tóm tắt: * API này trở lại các sản phẩm phù hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định. Phạm vi: * total: Tổng số sản phẩm hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định; * pageCount: Tổng số trang, được tính theo total và pageSize; * result: Danh sách kết quả dữ liệu sản phẩm, tham khảoInterface 'openapi/product!detail.do' để biết thông tin chi tiết.
   Lời gợi ý:cách nhận sản phẩm đã thay đổi?
      (1) Trước khi gọi tìm kiếmAPI,tải thời gian đã lưu trước đó T0 từdb / file;
(2) Gọi tìm kiếm API vớigmtModifiedStart = T0,nó sẽ trả lại các sản phẩm đã từng thay đổi kể từ T0;
(3) Cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn với dữ liệu sản phẩm được trở về qua tìm kiếm API;
(4) Cập nhật T0 thành max gmtModified trong số các sản phẩm được trở về qua tìm kiếm API,sau đó lưu T0 vàodb / file;
(5) Tăng số trang và lặp lại bước thứ 2~4,cho đến khi tìm kiếm API không trở về dữ liệu;

Interface 3: Nhận chi tiết sản phẩm được chỉ định

  (a) URL: /openapi/product!detail.do 
  (b) Tham số: 
      * lang: Mô tả ngôn ngữ của sản phẩm, tùy chọn, xem Phụ lục D;
      * itemNo: Mô hình sản phẩm để biết thông tin chi tiết.
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * API này trở về thông tin đầy đủ về sản phẩm được chỉ định.
      Phạm vi:
      * id: ID duy nhất của sản phẩm;
      * categoryId: ID danh mục của sản phẩm;
      * itemNo: Mô hình của sản phẩm;
      * groupItemNo: Mô hình nhóm sản phẩm. Nếu sản phẩm không phải là nhiều mô hình,thì mô hình nhóm giống như mô hình sản phẩm;
      * name: Tên sản phẩm;
      * barcode: BARCode của sản phẩm;
      * description: Mô tả chi tiết của sản phẩm;
      * leadTime: Mô tả thời gian giao hàng. Ví dụ. "Giao hàng trong cùng ngày cho các đơn hàng trước 6 giờ chiều (GMT+8)", "1~3 ngày", "2~5 ngày";
      * gmtListed: Thời gian của sản phẩm đưa ra thị trường, theo dạng thức MM/dd/yyyy HH:mm:ss (Ví dụ 10/31/2013 01:23:20). đưa ra thị trường trong vòng 90 ngày là sản phẩm mới;
      * gmtModified: Thời gian thay đổi, theo dạng thức MM/dd/yyyy HH:mm:ss (Ví dụ 10/31/2013 01:23:20);
      * warehouse: Kho giao hàng cho sản phẩm. Ví dụ CN, HK hoặc RU;
      * stock: Nếu nhà kho là một nhà kho nước ngoài (không phải CN), lĩnh vực này là số lượng hàng có sẵn;
      * moq: Số lượng đặt hàng tối thiểu,mặc định là1;
      * brandName: Nếu sản phẩm có thương hiệu,ví dụ 'Huawei';
      * modelLabel: Nếu sản phẩm là đa mô hình,nó được cho biết tiêu chí phân loại(Ví dụ màu sắc, kích thước...).
      * modelList: Nếu sản phẩm là đa mô hình,Nó sẽ trở về một danh sách các mô hình. 
Mỗi phần tử trong danh sách được tạo thành từ key-value,keylà mô hình sản phẩm,valuelà mô tả thuộc tính mô hình。 Ví dụ [ { key: 'S-MPH-001', value: 'White' }, { key: 'S-MPH-002', value: 'Black' } ] * optionList: danh sách của các sản phẩm tương tự { display: "text" or "picture", items: [ { itemNo: "S-MPH-0002", keywords: "Plastic Case for S7" } ] } * price: Giá hiện tại của sản phẩm; * priceList: Bảng giá của sản phẩm,giá cả tương ứng dựa trên số lượng mua. Mỗi phần tử trong danh sách là một đối tượng key-value, keylà số lượng, valuelà giá cả tương ứng. Ví dụ [ { key: 2, value: '2.98' }, { key: 10, value: '2.49' } ] * clearance: Có phải là sản phẩm trong xả hàng thanh lý? * orgPrice: Nếu sản phẩm được bán xon hoặc xả hàng thanh lý,lĩnh vực này lưu trữ giá gốc; * priceExpired: Nếu sản phẩm là được xả hàng thanh lý,lĩnh vực này lưu trữ thời gian kết thúc,theo dạng thức MM/dd/yyyy HH:mm (Ví dụ 10/31/2013 00:00). Nó có thể bằng không; * status: Tình trạng của sản phẩm,Xem Phụ lụcB; * unitWeight: Trọng lượng đơn vị của sản phẩm; * packQty: Số lượng sản phẩm trong một thùng; * packWeight: Trọng lượng sản phẩm trong một thùng,trong đơn vị 'kg'; * packLength&packWidth&packHeight: Khối lượng sản phẩm trong một thùng,trong đơn vị 'mm'; * containsBattery: Sản phẩm có pin hay không? true hoặc false; * giftItemNo: Nếu sản phẩm có một món quà miễn phí,lĩnh vực này giữ mô hình quà tặng tương ứng; * brands:
Nếu sản phẩm này là một loại phụ kiện,lĩnh vực này liệt kê các mô hình thương hiệu tương thích với nó. “/openapi/product!search.do”không trở lại lĩnh vục này. Ví dụ: [ { brand: { name: "Apple" }, models: [ { name: "iPhone" }, { name: "iPad" } ] } ] * params: Các tham số chính của sản phẩm. “/openapi/product!search.do”không trở lại lĩnh vục này. Ví dụ: [ { name: "Connectivity" , values: [ "WIFI", "3G", "GPS" ] } ]

Interface 4: Tải xuống hình ảnh sản phẩm được chỉ định

  (a) URL: /openapi/product!getImages.do 
  (b) Tham số: 
      * itemNo: Mô hình sản phẩm mà bạn muốn nhận.   
      * size: Kích thước hình ảnh sản phẩm,tính bằng ảnh điểm,không bắt buộc.
          Kích thước tối đa là800 x 800, một số hình ảnh sản phẩm cũ có thể là 500 x 500.
      * watermark: Văn bản hình mờ, không bắt buộc.
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * Nếu mô hình này không tồn tại,mã trở lại là 404,nếu không một luồng zip được trả về.

Interface 5: Nhận hình ảnh sản phẩm đã thay đổi

  (a) URL: /openapi/product!getImageChangeList.do 
  (b) Tham số: 
      * pageSize: Kích thước mảng của danh sách thay đổi được trở về,mặc định thành40,tối đa là100;
      * page: Số trang,mặc định thành1;
* gmtModifiedStart: Để tìm nạp các số sản phẩm có hình ảnh đã thay đổi từ“gmtModifiedStart”, theo dạng thức MM/dd/yyyy HH:mm:ss (Ví dụ 10/30/2016 11:14:01); (c) Kết quả trở về: Tóm tắt: * total: Tổng số mặt hàng hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định. * pageCount: Tổng số trang. * result: Một mảng chứa số hiệu mặt hàng và thời gian hình ảnh của nó được cập nhật,ví dụ [{"itemNo": "S-MPH-001", "gmtModified": "10/31/2016 01:04:22"}]
   Vui lòng tải xuống lại hình ảnh sản phẩm tương ứng theo danh sách mô hình sản phẩm đã thay đổi.
   Lời gợi ý:cách lấy hình ảnh sản phẩm của thay đổi?
      (1) Trước khi gọichangelist API,tải thời gian đã lưu trước đó T0 từ db/file;
(2) Sử dụnggmtModifiedStart = T0để gọichangelist API,nó sẽ trở về các sản phẩm đã có hình ảnh thay đổi từT0;
(3) Tải xuống lại hình ảnh sản phẩm của mô hình sản phẩm được liệt kê trong danh sách thay đổi;
(4) Cập nhật T0 thành gmtModified lớn nhất của các sản phẩm được changelist API trở về,Sau đó lưu T0 vàodb / file;
(5) Tăng số trang và lặp lại bước thứ2~4,Cho đến khichangelist APIkhông trở về dữ liệu;

Interface 6: Nhận danh sách các quốc gia có thể được giao

  (a) URL: /openapi/order!getCountries.do 
  (b) Tham số: 
      KHÔNG CÓ.
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * Nhận danh sách quốc gia để giao hàng,bao gồm các tiểu bang / tỉnh (nếu tồn tại).
      Phạm vi:
      * id: ID duy nhất của quốc gia;
      * code: Mã quốc gia,tuân thủ ISO 3166;
      * name: Tên quốc gia;
      * shipToState: Tính toán chi phí vận chuyển theo tiểu bang / tỉnh? Có thể chi phí thấp hơn. true/false;
      * stateList: Danh sách tiểu bang / tỉnh tùy chọn cho quốc gia,các phạm vi như sau:
          ** code: Mã tiểu bang / tỉnh;
** name: Tên tiểu bang / tỉnh;

Interface 7: Nhận giá cả sản phẩm và chi phí vận chuyển

  (a) URL: /openapi/order!getPricesAndFreights.do 
  (b) Tham số: 
      * countryId: ID duy nhất của quốc gia;
      * state: Mã tiểu bang của địa chỉ giao hàng, xem'/openapi/order!getCountries.do', không bắt buộc;
      * items.#.itemNo, items.#.qty: Danh sách sản phẩm để tính giá và chi phí vận chuyển. 
          ** Số # là số nguyên để phân biệt các sản phẩm,ví dụ: items.1.itemNo, items.2.itemNo...
          ** itemNo: Sản phẩm số của sản phẩm;
          ** qty: Số lượng của sản phẩm;
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * Nhận giá cả và chi phí vận chuyển của sản phẩm.
     Phạm vi:
      * priceList: Giá cả của các sản phẩmphạm vi như sau:
          ** productId: ID duy nhất của sản phẩm;
          ** itemNo: Số của sản phẩm;
          ** qty: Số lượng của sản phẩm;
          ** price: Giá đơn vị của sản phẩm;
          ** orgPrice: Đơn giá nguyên của sản phẩm đó, giá cuối cùng có thể rẻ hơn;
          ** amount: Tổng số tiền cuối cùng của sản phẩm;
          ** orgAmount: Tổng số tiền nguyên của sản phẩmTổng số tiền cuối cùng có thể rẻ hơn;
      * freightList: Chi phí vận chuyển của các sản phẩmphạm vi như sau:
          ** id: ID duy nhất của cách vận chuyển;
          ** name: Tên của cách vận chuyển;
          ** logo: Logo URL của cách vận chuyển;
          ** description: Sự miêu tả về cách vận chuyển;
          ** website: Trang web của cách vận chuyển;
          ** transitTime: Sự miêu tả thời gian vận chuyển của các sản phẩm;
          ** shippingCost: Chi phí vận chuyển của các sản phẩm;

Interface 8: Tạo một đơn đặt hàng

  (a) URL: /openapi/order!createOrder.do 
  (b) Tham số: 
      * siteNumber: Bạn có số đơn đặt hàng hoặc số tham chiếu bổ sung khác của đơn hàng SUNSKY,không bắt buộc. Độ dài tối đa:32chữ.
      * useBalanceOnly: Nếu được đặt thànhtrue,bạn phải có đủ số dư trên trang web SUNSKY, nếu không, một ngoại lệ của“INSUFFICENT_BALANCE”(không đủ số dư)sẽ được ném ra. 
          Nếu được đặt thànhfalse,đơn đặt hàng sẽ được tạo bằng phương thức thanh toán của Chuyển khoản ngân hàng khi bạn không đủ số dư. Đặt mặc định thànhfalse,không bắt buộc;
      * vatNumber: Số VAT. Bạn nên điền khi người nhận ở một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu và số tiền mặt hàng trong đơn đặt hàng vượt quá 150 euro;
      * eoriNumber: Số EORI. Bạn nên điền khi người nhận ở một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu và số tiền mặt hàng trong đơn đặt hàng vượt quá 150 euro;
      * iossNumber: Số IOSS. Nó có thể được điền khi người nhận ở một quốc gia EU và số tiền mặt hàng đặt hàng dưới 150 euro;
      * coupon: Có thể sử dụng mã phiếu giảm giá;
      * deliveryAddress.countryId: ID duy nhất của quốc gia;
      * deliveryAddress.state: Mã tiểu bang của địa chỉ giao hàng, xem '/openapi/order!getCountries.do'. 
          Nếu không có thông tin trạng thái cho quốc gia, xin vui lòng nhập thủ công. Độ dài tối đa:40chữ;
      * deliveryAddress.city: Thành phố của địa chỉ giao hàng. Độ dài tối đa:40chữ;
      * deliveryAddress.company: Tên công ty của địa chỉ giao hàng, không bắt buộc. Độ dài tối đa:100chữ;
      * deliveryAddress.address: Địa chỉ đường phố của địa chỉ giao hàng. Độ dài tối đa:100chữ;
      * deliveryAddress.address2: Địa chỉ đường phố 2 của địa chỉ giao hàng, Độ dài tối đa:100chữ;
      * deliveryAddress.postcode: Mã bưu chính / mã zip của địa chỉ giao hàng,Độ dài tối đa:20chữ;
      * deliveryAddress.receiver: Tên đầy đủ của người nhận,Độ dài tối đa:32chữ;
      * deliveryAddress.telephone: Số điện thoại của người nhận, không bắt buộc, nhưng được đề nghị. Độ dài tối đa:20chữ;
      * deliveryAddress.shippingWayId: ID duy nhất của cách vận chuyển. 
          Bạn có thể nhận danh sách vận chuyển bằng cách gọi'/openapi/order!getPricesAndFreights.do',và lấy thuộc tính id từ'freightList'trong kết quả;
      * deliveryAddress.shipment: drop -- dropshipping; wholesale -- mua cho chính mình, không bắt buộc. Đặt mặc định thành 'wholesale';
* items.#.itemNo, items.#.qty: Danh sách sản phẩm để tạo đơn đặt hàng. ** Số # là số nguyên để phân biệt các sản phẩm, ví dụ items.1.itemNo, items.2.itemNo... ** itemNo: Số của sản phẩm; ** qty: Số lượng của sản phẩm;
(c) Kết quả trở về: Tóm tắt: *
Tạo đơn hàng SUNSKY với các mặt hàng và thông tin địa chỉ giao hàng.
      * Xin vui lòng liên hệ SUNSKY để xác minh tài khoản trang web của bạn để tạo đơn đặt hàng.

      Phạm vi:
      * number: Số của đơn đặt hàng;
      * status: Trạng thái của đơn hàng. Xem Phụ lục C;
      * amount: Tổng số tiền của các sản phẩm;
      * shippingCost: Chi phí vận chuyển của đơn đặt hàng;
      * totalAmount: Tổng số tiền của đơn đặt hàng. Tổng số tiền của đơn đặt hàng = Tổng số tiền của các sản phẩm + Chi phí vận chuyển của đơn đặt hàng;
      * siteNumber: xem '/openapi/order!createOrder.do';
      * vatNumber: Số thuế GTGT. Bạn nên điền khi người nhận ở một quốc gia thuộc EU và số tiền mặt hàng đặt hàng vượt quá 150 euro;
      * eoriNumber: Số EORI. Bạn nên điền khi người nhận ở một quốc gia thuộc EU và số tiền mặt hàng đặt hàng vượt quá 150 euro;
      * coupon: Có thể sử dụng mã phiếu giảm giá;
      * packStatus: 0-Đang chuẩn bị; 1-Đang đóng gói; 2-Một số sản phẩm đã đóng gói; 3-Đã đóng gói và chuẩn bị vận chuyển;
* trackingNumber:
Số theo dõi của đơn đặt hàng; * gmtCreated: Thời gian đã tạo của đơn đặt hàng, theo dạng thức 'MM/dd/yyyy HH:mm'(Ví dụ 10/31/2013 05:01); * gmtPaid: Thời gian trả tiền của đơn đặt hàng, theo dạng thức 'MM/dd/yyyy HH:mm'(Ví dụ 10/31/2013 05:01); * gmtShipped: Thời gian vận chuyển của đơn đặt hàng, theo dạng thức 'MM/dd/yyyy HH:mm'(Ví dụ 10/31/2013 05:01); * deliveryAddress.*: Thông tin địa chỉ giao hàng. xem '/openapi/order!createOrder.do'; Phạm vi bổ sung: ** shippingWay.id: ID duy nhất của cách vận chuyển; ** shippingWay.name: Tên của cách vận chuyển; * detailList: Danh sách chi tiết của đơn đặt hàng,phạm vi như sau: ** productId: ID duy nhất của sản phẩm; ** itemNo: Số của sản phẩm; ** title: Tên sản phẩm; ** qty: Số lượng sản phẩm; ** price: Giá cả sản phẩm; ** amount: Tổng số tiền cuối cùng của sản phẩm; ** scaned: 0-Chưa đóng gói; 1-Đã đóng gói; ** delayToShip: 0-Bình thường; 1-Vận chuyển bị chậm trễ;

Interface 9: Tìm kiếm đơn đặt hàng

  (a) URL: /openapi/order!getOrderList.do 
  (b) Tham số: 
      * pageSize: Số lượng đặt hàng trang,đặt mặc định thành40,tối đa là100;
      * page: Số trang,đặt mặc định thành1;
      * status: Trạng thái của đơn đặt hàng, không bắt buộc. Xem Phụ lục C;
      * siteNumber: không bắt buộc. xem '/openapi/order!createOrder.do';
      * gmtCreatedStart: Để tìm nạp các đơn đặt hàng được tạo sau 'gmtCreatedStart', theo dạng thức MM/dd/yyyy(Ví dụ 10/31/2013), không bắt buộc;
      * gmtCreatedEnd: Để tìm nạp các đơn hàng đã tạo trước'gmtCreatedEnd', theo dạng thức MM/dd/yyyy(Ví dụ 10/31/2013), không bắt buộc;   
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * API này trở lại các đơn hàng hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định.
      Phạm vi:
      * total: Tổng số đơn đặt hàng hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định.
      * pageCount: Tổng số trang.
      * result: Danh sách đơn đặt hàng, xem '/openapi/order!createOrder.do' để biết thêm thông tin chi tiết. 
           'detailList'KHÔNG được trở về bởi giao diện này,xin vui lòng sử dụng'/openapi/order!getOrderDetails.do'để biết thêm thông tin chi tiết của các sản phẩm.


Interface 10: Tìm nạp chi tiết đơn đặt hàng

  (a) URL: /openapi/order!getOrderDetails.do 
  (b) Tham số: 
      * number: Số đơn hàng SUNSKY;   
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * API này trở về thông tin đầy đủ của đơn hàng được chỉ định.
      Phạm vi:
      * xem '/openapi/order!createOrder.do';


Interface 11: Kiểm tra số dư của bạn trên SUNSKY

  (a) URL: /openapi/order!getBalance.do 
  (b) Tham số: 
      KHÔNG CÓ   
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * API này trở về số dư SUNSKY của bạn.
      Phạm vi:
      Chỉ một chuỗi chứa số dư của bạn,ví dụ "1200.00".


Interface 12: Nhận lịch sử số dư của bạn

  (a) URL: /openapi/order!getBillList.do 
  (b) Tham số: 
      * pageSize: Số lượng hóa đơn trên mỗi trang,đặt mặc định thành40,tối đa là100;
      * page: Số trang,đặt mặc định thành1;
      * gmtCreatedStart: Để tìm nạp các đơn đặt hàng được tạo sau 'gmtCreatedStart' , theo dạng thức MM/dd/yyyy(Ví dụ 10/31/2013), không bắt buộc;
      * gmtCreatedEnd: Để tìm nạp các đơn hàng đã tạo trước 'gmtCreatedEnd', theo dạng thức MM/dd/yyyy(Ví dụ 10/31/2013), không bắt buộc;   
  (c) Trở về dữ liệu:
      Tóm tắt: 
      * API này trở lại các hóa đơn hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định.
      Phạm vi:
      * total: Tổng số hóa đơn hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định
      * pageCount: Tổng số trang hóa đơn
      * result: Danh sách hóa đơn. Phạm vi như sau:
           * txType: Loại hình giao dịch,như prepay / createOrder / payForOrder / cancelOrder;
           * refId:nếutxTypelàcreateOrder / payForOrder / cancelOrder,thì số đơn đặt hàng liên quan đến hóa đơn;
           * amount: Tổng số tiền giao dịch;
           * balance: Số dư còn lại sau giao dịch;
           * gmtCreated: Thời gian tạo hóa đơn, theo dạng thức 'MM/dd/yyyy HH:mm'(Ví dụ 10/31/2013 05:01);


Interface 13: Nhận các sản phẩm hot

  (a) URL: /openapi/stats!getHotItems.do 
  (b) Sản phẩm: 
      * countryId: ID duy nhất của quốc gia;   
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * API này trở về danh sách sản phẩm hot tại quốc gia được chỉ định.
      Phạm vi:
      * itemNo: Số của sản phẩm.


Interface 14: Nhận danh sách phiếu giảm giá

  (a) URL: /openapi/coupon!getList.do 
  (b) Tham số: 
      * pageSize: Số phiếu giảm giá trên mỗi trangđặt mặc định thành40,tối đa là100;
      * page: Số trangđặt mặc định thành1;  
  (c) Kết quả trở về:
      Tóm tắt: 
      * API này trở về các phiếu giảm giá hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định.
      Phạm vi:
      * total: Tổng số phiếu giảm giá hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định.
      * pageCount: Tổng số trang
      * result: Danh sách mã phiếu giảm giáPhạm vi như sau:
           * code: Mã phiếu giảm giá;
           * description: Sự miêu tả phiếu giảm giá để giải thích cách sử dụng phiếu giảm giá;
           * startTime: Thời gian bắt đầu của phiếu giảm giá, theo dạng thức 'MM/dd/yyyy HH:mm'(Ví dụ 10/31/2013 05:01);
           * endTime: Thời gian kết thúc của phiếu giảm giá, theo dạng thức 'MM/dd/yyyy HH:mm'(Ví dụ 10/31/2013 05:01);
           * personLimit: Số lần một người có thể sử dụng phiếu giảm giá;
           * qty: The item quantity the coupon can be used on for a discount;
           * discountType: Loại hình giảm giá
                  1 -- số tiền giảm giá cố định; 
                  2 -- giảm giá theo tỷ lệ phần trăm; 
                  3 -- giá cố định;
           * discount: TheodiscountTypekhác nhau,giá trị tương ứng có nghĩa là: 
1 -- số tiền giảm giá (chuỗi); 2 -- tỉ lệ phần trăm (chuỗi) sau giảm giá, 90 có nghĩa là GIẢM GIÁ 10%; 3 -- giá cuối cùng (chuỗi); * targetType: 1 -- Loại; 2 -- Sản phẩm; 3 -- Điểm bắt đầu số lượng đơn đặt hàngđủ được giảm); 4 -- Nhãn hiệu; * target: Theo sự khác nhau củatargetType,giá trị tương ứng như sau: 1 -- Loại json danh sách (chuỗi), ví dụ [ { id: 'category id', name: 'Category name' } ] 2 -- Sản phẩm json danh sách (chuỗi), ví dụ [ { id: 'product id', name: 'Product name', itemNo: 'Item #' } ] 3 -- Điểm bắt đầu số lượng đơn đặt hàngđủ được giảm) 200; 4 -- Nhãn hiệu json danh sách (chuỗi), ví dụ [ { name: 'HAWEEL' } ];
Phụ lục A: Trạng thái danh mục
  0 - Không có hiệu lực
  1 - Có hiệu lực
  2 - Đã xóa

Phụ lục B: Tình trạng sản phẩm

  0 - Không có hiệu lực
  1 - Có hiệu lực
  2 - Đã xóa
  3 - Hết hàng

Phụ lục C: Trạng thái đơn đặt hàng

  1 - Chưa thanh toán
  2 - Đã thanh toán
  3 - Đang vận chuyển
  4 - Đã xoá bỏ
  5 - Đã giao hàng 

Phụ lục D: Danh sách ngôn ngữ

  en - English
  ru - русский язык
  fr - Français
  es - Español
  pt - Português
  de - Deutsche
  it - Italiano
  nl - Nederlands
  ar - عربي
  vi - Tiếng Việt
  th - ไทย
  ko - 한국어
  ja - 日本語
  zh_CN - 中文简体
  zh_TW - 中文繁体

Phụ lục E: Mã mẫu (Java, PHP)

  OpenApiService.zip
Phụ lục F: SDK bên thứ ba khác
Liên lạc SUNSKY
Người quản lý kinh doanh: Ms. Jojo
+86-15919959091
Khác

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo kinh nghiệm tốt nhất cho bạn trên website của chúng tôi. Thông qua tiếp tục xem lướt qua website này, bạn sẽ đồng ý chúng tôi sử dụng Cookie Tôi đồng ý